Polityka Prywatności

Drodzy Użytkownicy,

Szanujemy prawo Użytkowników do ochrony ich prywatności. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach serwisu internetowego www.masxls.com.

Zachęcamy do zaznajomienia się z treścią Polityki Prywatności.

Definicje

MasXLs – firma MasXLs prowadzona przez Wojciecha Masłonia (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Puchalskiego 3/2, 32-500 Chrzanów, województwo Małopolskie, Polska); NIP: 6282138881; REGON: 123010084; adres poczty elektronicznej: info@masxls.com, numer telefonu: (+48) 660 596 558 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora))

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez MasXLs

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.masxls.com

Regulamin – dokument określający warunki świadczenia Usług przez MasXLs dostępny pod adresem www.masXLs.com/t/conditionsofUse

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez MasXLs

Urządzenie – urządzenie elektroniczne końcowe, za którego pośrednictwem Użytkownik korzysta z serwisu Sklepu, np. komputer, telefon komórkowy, tablet, i in.

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (adres poczty elektronicznej e-mail), chronione hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym MasXLs, w którym gromadzone są dane Użytkownika w tym informacje o złożonych zamówieniach. Dostęp i zarządzanie zasobami przez Użytkownika jest realizowane za pośrednictwem Sklepu (przycisk „Ustawienia” na stronie głównej www.masxls.com)

Formularz Kontaktu– formularz dostępny w Sklepie umożliwiający kontakt z MasXLs drogą elektroniczną dostępny na stronie www.masXLs.com/t/contuctus

Portal Społecznościowy – media społeczne, portal internetowy, który istnieje w oparciu o zgromadzoną wokół niego zazwyczaj dużą grupę użytkowników tworzącą społeczność. Głównym zadaniem Portalu Społecznościowego jest utrzymywanie i kształtowanie więzi społecznych.

A.    Polityka danych osobowych

§1.    Dane osobowe

1.    Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu w związku z rejestracją i korzystaniem z usług są przetwarzane przez MasXLs, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2.    MasXLs jest uprawniony do:
    a.    przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług,
    b.    przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep oraz w celach statystycznych.
3.    Cel przetwarzania. Dane osobowe, które są rejestrowane w Sklepie, w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adresy towarzyszące transakcji zakupu, numer telefonu, przetwarzane są:
    a.    w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu
    b.    w celu poprawnej rejestracji nabytego Produktu, gdzie Produkt jest przypisany do adresu mailowego Konta Użytkownika podawanego podczas rejestracji
    c.    w celu rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadkach nadpłat i zwrotów, czy uwzględnienia reklamacji
    d.    pod warunkiem wyrażenia zgody na otrzymywanie od MasXLs informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez MasXLs drogą elektroniczną informacji handlowych, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez MasXLs również w celu przekazywania Użytkownikowi informacji o Sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących Produktów i usług podmiotów współpracujących z MasXLs (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).
4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Usług przez MasXLs oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie.
5.    Użytkownik powierzając MasXLs dane osobowe ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia.
6.    Dane osobowe podane przez Użytkownika w Koncie może samodzielnie je edytować i usuwać (w sekcji „Ustawienia” na stronie głównej)
7.    Użytkownik ma możliwość żądania usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownej prośby korzystając z Formularza Kontaktu dostępnego na stronie www.masXLs.com/t/contuctus lub przesyłając wiadomość na adres e-mail: info@masxls.com z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
8.    Rezygnację z usługi Newsletter może zarejestrowany Użytkownik wykonać samodzielnie – odznaczając pole checkbox Newsletter, które znajduje się w zakładce „Twoje Konto” w sekcji „Informacje o kliencie”. Drugą możliwością dla zarejestrowanych i niezarejestrowanych Użytkowników jest wysłanie na adres e-mail: info@masxls.com oświadczenia o rezygnacji z usługi Newsletter.
9.    Dane osobowe Użytkowników nie są ujawniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika, za wyjątkiem następujących przypadków:
    a.    jeżeli czynności związane z realizacją zamówień, obsługa klienta, obsługa przelewów i innych czynności, w których konieczne jest występowanie danych osobowych zostaną zlecone innym podmiotom gospodarczym,
    b.    jeżeli MasXLs uzna, iż Użytkownik działa na szkodę innych Użytkowników lub narusza warunki Regulaminu Sklepu, względnie narusza prawa MasXLs,
    c.    jeżeli pojawią się okoliczności podyktowane obowiązkiem prawnym, w zakresie obowiązującym przez prawo, MasXLs zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika zanim odpowie na żądanie ujawnienia danych (np. w przypadku zapobiegnięcia próbom oszustwa),
    d.    w wypadku zbycia całości lub części aktywów MasXLs dane Użytkowników mogą zostać przekazane nabywcy.

§2.    Bezpieczeństwo danych

1.    MasXLs zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, takim jak stosowanie szyfrowanego połączenia mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
2.    Stosowaną przez MasXLs techniką szyfrowania jest zastosowanie tzw. bezpieczniego protokołu SSL (Secure Socket Layer), szyfrowanym kluczem 256-bitowym. Technika ta jest powszechnie stosowana przez poważne serwisy internetowe ceniące bezpieczeństwo i prywatność swoich użytkowników.
3.    MasXLs dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe były:
    a.    poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
    b.    uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
    c.    adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
    d.    dokładne i aktualne,
    e.    nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
    f.    przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
    g.    bezpiecznie przechowywane,
    h.    nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
4.    Produkty będące w ofercie Sklepu (a zwłaszcza ich chroniony kod źródłowy) są podpisane cyfrowo przez MasXLs, co daje gwarancję źródła pochodzenia Produktu, a także gwarancję na brak złośliwego kodu zawartego w Produktach (wirusów, koni trojańskich, key loggerów, itp.).
5.    Żadne z Produktów nie służą do przechowywania danych Użytkownika za wyjątkiem adresu e-mail, który identyfikuje Użytkownika i nabyty przez niego Produkt.
6.    Użytkownik wyraża zgodę na publikację danych takich jak nazwa Użytkownika lub imię i nazwisko oraz adres e-mail, które są niezbędne w przypadku autoryzacji recenzji do określonego Produktu.
7.    Użytkownik samodzielnie musi zadbać o ustanowienie nazwy użytkownika i hasła do Konta uniemożliwiającego w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. Rekomendowane jest stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter.
8.    Wylogowanie ze strony Sklepu nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj” lub przycisk „Zamknij” (oznaczony krzyżykiem, w prawym górnym rogu strony), który jest umieszczony na stronie głównej. Jest to rekomendowany przez MasXLs sposób na zakończenie sesji z korzystania serwisu Sklepu.
9.    Użytkownik zobowiązuje się do zachowaniu hasła do Konta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (hasła) jakimkolwiek osobom trzecim.
10.    MasXLs rekomenduje korzystanie przez Użytkownika wyłącznie z Urządzeń z aktualnym i ważnym oprogramowaniem antywirusowym.
11.    MasXLs rekomenduje korzystanie ze strony i Sklepu wyłącznie za pośrednictwem Urządzeń, do których Użytkownik ma zaufanie i na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych, niesprawdzonych Urządzeń rodzi ryzyko przechwycenia przez złośliwe oprogramowanie (konie trojańskie, key loggery, itp.) nazwy użytkownika i hasła lub innych danych, które są podawane przez Użytkownika.
12.    Korzystając ze strony lub Sklepu za pomocą obcego Urządzenia, należy pamiętać, aby nie zapamiętywać danych na Urządzeniu i usunąć historię przeglądanych stron. Nie wykonanie tej czynności rodzi ryzyko, że kolejny użytkownik, która będzie korzystał z urządzenia może mieć dostęp do danych osobowych zapamiętanych przez przeglądarkę.
13.    Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
14.    Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych, posiadającą niezbędne kwalifikacje i wiedzę podpartą doświadczeniem.
15.    Usunięcie z bazy danych informacji o Użytkowniku w tym danych osobowych jest możliwe, z zachowaniem dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami księgowymi polskiego prawa.

B.    Wykorzystanie wtyczek Portalów Społecznościowych

§1.    Integracja z Facebook

1.    Sklep posiada zintegrowane funkcjonalności Portalu Społecznościowego www.facebook.com, należącego do firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA  (dalej "Facebook").
2.    Dzięki integracji z portalem Facebook, Użytkownik może:
    a.    Logować się korzystając z konta, które posiada na portalu Facebook, bez konieczności dodatkowej rejestracji w Sklepie
    b.    Przeglądać asortyment Sklepu na stronie Sklepu udostępnionej na portalu Facebook („Fan Page”, https://www.facebook.com/masxls)
    c.    Komunikować się z MasXLs bez konieczności wchodzenia na stronę Sklepu
    d.    korzystać z pozostałych funkcjonalności jakie oferuje portal Facebook w kontekście Użytkownika.
3.    Cel i zakres zbierania i dalszego przetwarzania danych osobowych przez Facebooka, określa Polityka Prywatności tej firmy Facebook.

C.    Polityka Cookies

§1.    Pliki Cookies

1.    Podczas korzystania z serwisu Sklepu na Urządzeniu Użytkownika zapisywane są pliki w szczególności tekstowe, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu, tzw. pliki Cookies. Dzięki zapisaniu tych plików na Urządzeniu możliwe jest m. in.:
    a.    zapamiętanie danych logowania (autoryzacji), dzięki temu nie ma konieczności każdorazowo wpisywać nazwy użytkownika i hasła,
    b.    zapamiętanie Produktów dodanych do koszyka,
    c.    zapamiętanie ostatnio przeglądanych Produktów,
    d.    dostosowanie treści strony do zainteresowań.
2.    Dzięki plikom Cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu, co umożliwia MasXLs rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami klientów Sklepu.
3.    Pliki Cookies nie zawierają danych identyfikujących, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie zawierają złośliwego kodu dla Urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
4.    W trakcie korzystania przez Użytkownika ze Sklepu korzystamy z dwóch rodzajów plików Cookies: sesyjnych oraz stałych.
5.    Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są na Urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu, zamknięcia strony Sklepu lub zamknięcia przeglądarki.
6.    Stałe pliki są przechowywane w Urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.

§2.    Rodzaj wykorzystywanych plików Cookies

1.    Pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na Urządzeniu Użytkownika nie jest możliwe prawidłowe korzystanie ze Sklepu.
2.    Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji.
3.    Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu
4.    Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Użytkownika. Dzięki zapisaniu tych plików na Urządzeniu m. in. nie jest konieczne powtórne podawanie nazwy użytkownika i hasła, możliwe jest ukazanie ostatnio przeglądanych produktów.
5.    Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może pojawić się reklama dostosowana do zainteresowań Użytkownika.
6.    Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację Portali Społecznościowych (m. in. Facebook) za pomocą, których Użytkownik korzysta ze Sklepu, np. w przypadku logowania, czy rejestracji Konta

§3.    Zarządzanie plikami Cookies

1.    Ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików Cookies. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody, na zapisywanie tych plików na Urządzeniu koniecznym jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików Cookies na Urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Użytkownika o zapisaniu danego pliku na Urządzeniu.
2.    Użytkownik może również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki Cookies ze swojego Urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików Cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić satysfakcjonujące korzystanie z serwisu Sklepu.
3.    Użytkownik poprzez ustawienia przeglądarki internetowej, pozwalające na zapisywanie plików Cookies na Urządzeniu świadczy, że Użytkownik wyraża zgodę, na ich zapisywanie na Urządzeniu.

§4.    Pozostałe informacje

1.    Serwis Sklepu rejestruje tzw. dane lokalizacyjne. Dane lokalizacyjne są to dane nie zawierające danych osobowych, standardowo rejestrowane:
    a.    Adresu IP Urządzenia, z którego połączono się ze stroną
    b.    Kraj, w którym zarejestrowany jest dane IP Urządzenia
    c.    Adresu odwiedzanej strony internetowej Sklepu
    d.    Daty pobytu na stronie
2.    Dane lokalizacyjne są przez MasXLs analizowane wyłącznie do celów statystycznych bądź na potrzeby geolokalizacji (np. informacja o kraju gdzie zarejestrowany jest IP Urządzenia, jakim posługuje się Użytkownik).
3.    Serwis Sklepu korzystając z geolokalizacji, weryfikuje kraj, z jakiego składane jest zamówienie. Jeżeli sprzedaż danego Produktu w danej lokalizacji jest zabroniona, nie będzie możliwe złożenie zamówienia na wybrany Produkt, o czym zostanie Użytkownik poinformowany stosownym komunikatem.

D.    Postanowienia końcowe

1.    Serwis Sklepu oraz Produkty będące w asortymencie nie są przeznaczony dla dzieci (tj. osoby poniżej 16 roku życia) i nigdy w sposób świadomy dane osobowe dzieci nie są gromadzone, za pomocą Internetu lub poza łączem.
2.    Stosowane przez MasXLs regulacje dotyczące ochrony danych osobowych są zgodne z polskim oraz europejskim prawem o ochronie danych osobowych.
3.    W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.
4.    MasXLs zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu.
5.    Użytkowników serwisu Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
6.    O zmianie Polityki Prywatności Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej Sklepu: www.masXLs.com/t/policyinfo.
7.    W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności lub wykorzystywania danych prosimy o kontakt korzystając z Formularza Kontaktu dostępnego na stronie www.masXLs.com/t/contuctus lub przesyłając wiadomość na adres e-mail: info@masxls.com.

Data ostatniej aktualizacji: 1 stycznia 2014