Regulamin

Drodzy Klienci,

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw przysługujących Klientowi, będącemu jednocześnie konsumentem, na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Regulaminu.

Definicje

MasXLs – firma MasXLs prowadzona przez Wojciecha Masłonia (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Puchalskiego 3/2, 32-500 Chrzanów, województwo Małopolskie, Polska); NIP: 6282138881; REGON: 123010084; adres poczty elektronicznej: info@masxls.com, numer telefonu: (+48)660 596 558 (opłata jak za połączenie zwykłe - wg. cennika właściwego operatora)).

Usługi – usługi odpłatne i nieodpłatne, świadczone drogą elektroniczną przez MasXLs.

Subskrypcja - prawo polegające na okresowym uzyskaniu możliwości z udostępnionych funkcji lub części Sklepu, m. in. Usług, które nie są dostępne dla Klientów, którzy nie nabyli Subskrypcji.

Sklep – system teleinformatyczny w postaci serwisu internetowego o funkcjonalności sklepu internetowego świadczącego Usługi; stanowi własność MasXLs; dostępny pod adresem internetowym www.masxls.com.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług.

Dane Klienta – wszelkie treści wyrażone w postaci tekstu lub grafiki zamieszczone przez Klienta w Sklepie, np. recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, historia złożonych zamówień.

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (adres poczty elektronicznej e-mail), chroniony hasłem, zbiór zasobów w Sklepie, w którym gromadzone są Dane Klienta. Dostęp i zarządzanie zasobami Konta realizowane są przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.

Ustawienia Konta – sekcja w Sklepie, w której przechowywane są wszelkie niezbędne Dane Klienta niezbędne do pełnego korzystania z funkcjonalności Sklepu, m.in. do składania zamówień, wyświetlania historii zamówień, pobierania pełnych wersji Produktów i in.

Formularz Rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie Konta, dostępny w Sklepie.

Formularz Kontaktu – formularz umożliwiający kontakt z MasXLs drogą elektroniczną, dostępny w Sklepie na stronie internetowej http://www.masXLs.com/t/contuctus.

Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez MasXLs umożliwiająca wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego m. in. informacje o nowościach i produktach Sklepu.

Produkt – dostępne w Sklepie oprogramowanie, będące przedmiotem umowy licencyjnej między Klientem a MasXLs.

Licencja – umowa między Klientem (zwanym też Licencjobiorcą) a MasXLs określająca warunki korzystania z Produktów. Treść Licencji znajduje się na stronie www.masxls.com/t/license.

Produkt Freeware – wersja Produktu udostępniana nieodpłatnie.

Produkt Demo – wersja Produktu udostępniana w celach demonstracyjnych do wypróbowania Produktu, zawiera ograniczenia funkcjonalności Produktu i/lub ograniczony z góry czas użytkowania np. 14 dni (tzw. okres trial), o którym mówi treść opisu na stronie Sklepu oraz treść licencji dołączonej do Produktu.

Klucz Aktywacyjny – kod składający się z cyfr i liter, umożliwiający korzystanie z pełnej wersji Produktu.

Dokumentacja- materiały drukowane, pliki "Online", dokumentacja w postaci pliku tekstowego lub w formacie PDF, a także wszelkie materiały o charakterze informacyjnym lub zawierające instrukcje (np. okno dialogowe z pomocą) dostępne w Produktach.

Zamówienie – zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży Produktu skierowane przez Klienta do MasXLs.

Oferta – oświadczenie woli złożone Klientowi przez MasXLs, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu zgodnie z Zamówieniem Klienta.

Koszyk – funkcjonalność, w której widoczne są Produkty wybrane przez Klienta do zakupu; umożliwia Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych Zamówienia (np. ilość Produktów).

Polityka Prywatności – dokument będący załącznikiem do Regulaminu, dostępny na głównej stronie internetowej Sklepu pod adresem http://www.masXLs.com/t/policyinfo.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Przelew elektroniczny - płatność dokonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.

Urządzenie – urządzenie elektroniczne końcowe, za którego pośrednictwem Klient korzysta ze Sklepu, np. komputer, telefon komórkowy, tablet, i in.

PDF - (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems, który można odczytać po pobraniu odpowiedniego oprogramowania na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF.

Plik Excel – format pliku opracowany przez firmę Microsoft, który można obsługiwać za pomocą  oprogramowania MS Excel, będącego częścią pakietu oprogramowania MS Office.

Portal Społecznościowy – media społeczne, portal internetowy, który istnieje w oparciu o zgromadzoną wokół niego zazwyczaj dużą grupę Klientów tworzącą tzw. społeczność. Głównym zadaniem Portalu Społecznościowego jest utrzymywanie i kształtowanie więzi społecznych.

Konwerter Walut – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca realizację Zamówienia w innej walucie niż waluta główna Sklepu po kursie ustalonym przez MasXLs.

Rachunek – dowód zakupu Produktu w Sklepie, wyrażony w postaci zestawu danych identyfikujących Zamówienie złożone w Sklepie przez Klienta.

A.    Warunki ogólne

1.    Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłat wynikających ze sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2.    Prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu określają stosunki prawne pomiędzy MasXLs a Klientami oraz wszystkimi innymi osobami korzystającymi ze Sklepu.
3.    Korzystając ze Sklepu lub uzyskując dostęp do niego, Klient akceptuje niniejszy Regulamin wraz z ewentualnymi zmianami.
4.    MasXLs świadczy za pośrednictwem Sklepu Usługi polegające na:
    a.    Prowadzeniu Konta w Sklepie wraz z dostępem do historii Zamówień. Umowę zawiera się na czas nieoznaczony
    b.    Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia. Umowę zawiera się na czas oznaczony i rozwiązuje z chwilą złożenia zamówienia.
    c.    Umożliwieniu Klientom dokonywania płatności za pomocą internetu. Umowę zawiera się na czas nieoznaczony.
    d.    Umożliwieniu Klientom recenzowania Produktów dostępnych na stronach Sklepu. Umowę zawiera się na czas nieoznaczony.
    e.    Przesyłaniu informacji handlowej do Klienta – usługa Newsletter
    f.     Udostępnianiu Produktów na stronie Sklepu i udzieleniu Licencji na pobrany Produkt
    g.    Udostępnianiu Usług subskrybowanych
5.    Świadczenie usług przez MasXLs jest nieodpłatne, za wyjątkiem odpłatnego udzielenia Licencji na określony Produkt lub odpłatnego nabycia subskrypcji. Warunki świadczenia Usług subskrybowanych określone są w całości na stronie http://www.masXLs.com/t/subscriptions i są włączone przez odniesienie do niniejszego Regulaminu.
6.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z serwisem Sklepu, którym posługuje się MasXLs:
    a.    Urządzenie wraz z dostępem do Internetu.
    b.    Przeglądarka internetowa zainstalowana na Urządzeniu
    c.    Aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail)
    d.    Zainstalowany Pakiet MS Office w wersji 2007 lub nowszej w celu  korzystania z Produktów na zasadzie Licencji i dostępnych w postaci Plików Excel, o ile specyfikacja techniczna dostępna w Dokumentacji dołączonej do Produktu nie mówi inaczej
    e.    Uruchomiona w przeglądarce internetowej obsługa plików Cookies
7.    Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
8.    Klient jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności do rozsyłania spamu, prowadzenia na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
9.    MasXLs w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
10.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu także nie wymaga posiadania Konta w serwisie Sklepu.
11.    Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Dane Klienta nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dobrach osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego. Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się w szczególności materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu, w której zostały zamieszczone. Dane Klienta powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu, w której zostały zamieszczone - szczególnie recenzje powinny być sformułowane w sposób merytoryczny i nie będący w żadnym wypadku reklamą lub promocją cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstw.
12.    Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
13.    Wraz z rejestracją w Sklepie tworzony jest profil publiczny Klienta o nazwie „Informacje o Kliencie”. Dla każdego Klienta widoczna jest nazwa Klienta lub imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym także adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich Klientów Sklepu.
14.    Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zamieszczając wszelkie dane na Koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonej liczbie osób.
15.    Klient, wprowadzając Dane Klienta w Sklepie, udziela MasXLs nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez MasXLs z powyższych Danych Klienta w związku z działalnością Sklepu, w tym w szczególności na przechowywanie ich w zasobach systemu informatycznego MasXLs. Klientowi z tytułu udzielenia Właścicielowi powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.
16.    Na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, dotyczących Danych Klienta wprowadzonych przez Klienta w Sklepie, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej z tego tytułu przez MasXLs w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie MasXLs na pierwsze wezwanie MasXLs.
17.    MasXLs uprawniony jest do zablokowania Konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze zablokowania Konta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie Usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
18.    MasXLs uprawniony jest do usuwania ze Sklepu Danych Klienta sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze usunięcia Danych Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej, na który jest aktualnie zarejestrowany w Sklepie.
19.    Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Danych Klienta. MasXLs nie gwarantuje, że zamieszczone Dane Klienta będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.
20.    MasXLs, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Danych Klienta zamieszczanych w Sklepie przez Klienta. W przypadku, gdy którekolwiek Dane Klienta zamieszczone w Sklepie narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub Regulamin, należy poinformować o tym MasXLs za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, wskazując adres internetowy, pod którym dostępna jest dana treść w ramach Sklepu oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku naruszenia przez określone Dane Klienta powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub Regulaminu, MasXLs niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych treści osobom trzecim.
21.    Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane MasXLs za pośrednictwem Formularza Kontaktowego. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień sekcji G niniejszego regulaminu.
22.    Zgłoszenia, o których mowa w sekcji G, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
23.    Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
    a.    Nazwy Klienta i hasła do swojego Konta w Sklepie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się nazwą Klienta i hasłem do danego Konta w Sklepie jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
    b.    Klucza aktywacyjnego do Produktu objętego licencją odpłatną. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z naruszaniem praw własności intelektualnych i praw własności przemysłowej jest Klient.

B.    Rejestracja Konta

§1.    Warunki ogólne rejestracji Konta

1.    Serwis Sklepu udostępnia, w celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta, następujące możliwości rejestracji Konta:
    a.    za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego – przycisk Rejestruj na stronie głównej Sklepu
    b.    za pośrednictwem Portalu Społecznościowego Facebook
2.    Sklep posiada zintegrowane funkcjonalności z Portalem Społecznościowym www.facebook.com, należącego do firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA  (dalej "Facebook").
3.    W celu usunięcia Konta Klienta z serwisu Sklepu należy wysłać wiadomość z prośbą o usunięcie Konta wraz z aktualnym adresem e-mail. Wiadomość należy przesłać na adres info@masxls.com lub wykorzystać Formularz Kontaktu dostępny na stronie głównej Sklepu.
4.    MasXLs nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność serwisu Portalu Społecznościowego, która może uniemożliwić zarejestrowanie lub zalogowanie Klienta w serwisie Sklepu za pośrednictwem Portalu Społecznościowego (np. przerwa techniczna na prace serwisowe, planowana niedostępność, zapomnienie hasła przez Klienta w serwisie Klienta itp.).

§2.    Rejestracja Konta w Sklepie

1.    W celu poprawnej rejestracji Konta, wykorzystując Formularz Rejestracji, należy wykonać poniższe kroki:
    a.    Uzupełnić wymagane dane: imię, nazwisko, nazwa Klienta, adres e-mail, hasło
    b.    Należy przeczytać i zaakceptować treść Polityki Prywatności
    c.    Kliknąć przycisk „Rejestruj”. W tym momencie automatycznie zostaje wysłany link do aktywacji Konta
    d.    W skrzynce odbiorczej pod wskazanym podczas rejestracji adresem e-mail powinna pojawić się wiadomość od info@masxls.com
    e.    W chwili aktywacji Konta zawiera się umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta
2.    Po rejestracji w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.
3.    Dane podane przy rejestracji Konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się do serwisu Sklepu. Aby zmodyfikować dane należy:
    a.    Wejść w „Ustawienia” Konta i wybrać „Informacje o Kliencie”
    b.    Dokonać edycji określonych danych
    c.    Kliknąć przycisk „Zapisz”

§3.    Rejestracja za pośrednictwem Portalu Społecznościowego Facebook

1.    W celu rejestracji za pośrednictwem Portalu Społecznościowego należy
    a.    Na stronie głównej kliknąć przycisk „Log In”.
    b.    W sekcji „Login via …” należy kliknąć przycisk „Sign in with …”
    c.    Pojawi się strona serwisu Portalu Społecznościowego z prośbą o podanie parametrów logowania do serwisu. Należy podać główny adres e-mail i hasło Klienta w serwisie Portalu Społecznościowego a następnie zalogować się.
    d.    Po poprawnym zalogowaniu w serwisie Portalu Społecznościowego, Klient zostaje przekierowany do Sklepu, a na skrzynkę odbiorczą adresu e-mail Klienta (tj. pod adres e-mail, który posłużył do zalogowania się do serwisu Portalu Społecznościowego) zostaje wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
    e.    W skrzynce odbiorczej pod wskazanym podczas rejestracji adresem e-mail powinna się pojawić wiadomość od info@masxls.com.
    f.    W chwili aktywacji Konta zawiera się umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta
2.    Po aktywacji Konta Klient może korzystać z tej formy logowania z pominięciem Formularza Rejestracyjnego.
3.    W serwisie Sklepu nie są przechowywane informacje z hasłem do logowania za pośrednictwem Portalu Społecznościowego. Stąd też, aby Klient miał możliwość zalogowania się do serwisu także za pośrednictwem Formularza Logowania, zaleca się zmianę hasła w Ustawieniach Konta Klienta.
4.    Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych powiązanych z kontem na Portalu Społecznościowym.
5.    Dane podane przy rejestracji Konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się do serwisu Sklepu. Aby zmodyfikować dane należy:
    a.    Wejść w „Ustawienia” Konta i wybrać „Informacje o Kliencie”
    b.    Dokonać edycji określonych danych
    c.    Kliknąć przycisk „Zapisz”

§4.    Dane osobowe

1.    Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez MasXLs danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym przy dokonywaniu zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez MasXLs danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie Usług oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
2.    Dane osobowe przetwarzane są przez MasXLs.
3.    MasXLs przetwarza dane osobowe w celu świadczenia Usług Klientowi, zawierania i wykonywania z Klientem umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w sekcji H, również w celach marketingowych, w tym w szczególności, w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
4.    Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i/lub usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto Klienta (Ustawienia Konta, na stronie głównej Sklepu).
5.    Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w sekcji A pkt. 13, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
6.    Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.  
7.    Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności (http://www.masXLs.com/t/policyinfo)

§5.    Prawa autorskie, przemysłowe i własności intelektualnej

1.    Wszystkie Produkty oraz teksty, grafiki, logotypy, itp., znajdujące się na stronie Sklepu są własnością MasXLs. Klient zobowiązuje się do korzystania z serwisu Sklepu i pobranych lub zakupionych Produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz treścią Licencji, a także obowiązującymi przepisami prawa.
2.    Klient, który nabył lub pobrał jakiekolwiek Produkty w Sklepie, może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem w zakresie spełnienia warunków określonych w Licencji, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z MasXLs. Treść Licencji znajduje się na stronie internetowej www.masxls.com/t/license.
3.    Klient zobowiązany jest dbać o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do zakupionego Produktu, w ten sposób, aby mogły korzystać z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zaistnienia takich sytuacji, MasXLs może kierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.
4.    Wszelkie Produkty dostępne w Sklepie - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.
5.    Nazwy handlowe użyte w Sklepie lub Produktach są własnością firm:
    a.    Windows, Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/7/8, MS Office 2003/2007/2010/2013, MS Excel 2007/2010/2013 – należą do Microsoft Inc., 1 157th Ave NE, Redmond, WA 98052, Stany Zjednoczone
    b.    Yahoo – należy do Yahoo Inc., 701 1st Ave, Sunnyvale, California 94089, Stany Zjednoczone
    c.    QuoteMedia – należy do QuoteMedia Inc., 17100 Shea Blvd. Suite 230 Fountain Hills, Arizona 85268, Stany Zjednoczone
6.    Klient korzystając z Produktów, wykorzystujących nazwy handlowe firm wymienionych w pkt. 5. zapoznał się i akceptuje warunki korzystania z nich zgodnie z warunkami tych firm oraz zobowiązuje się do ich poszanowania.
7.    Wszystkie Produkty są udostępniane jako pliki archiwum w formacie ZIP. Klient wyraża zgodę na taką formę pobierania produktów i oświadcza, że dysponuje oprogramowaniem służącym do obsługi plików archiwum w formacie ZIP.

C.    Informacje Produktach i walutach

1.    Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
2.    Główną walutą Sklepu jest Dolar Amerykański ($, USD). Ceny produktów wskazanych w serwisie Sklepu są wyrażone w walucie głównej Sklepu. Dla pozostałych walut ceny mogą ulegać zmianie.
3.    Wszystkie ceny Produktów wyrażone są w walucie głównej Sklepu. Sklep udostępnia funkcjonalność Konwertera Walut, która daje wyłącznie przybliżoną wartość wymiany kursu. Kurs wymiany, jaki dostarcza Dostawca Płatności w chwili dokonywania płatności, może się różnić i być powiększony o dodatkowe opłaty związane z realizacją usługi przez Dostawcę Płatności. MasXLs nie ponosi w związku z tym odpowiedzialności za możliwe rozbieżności między kursem przybliżonym, a kursem wymiany stosowanym przez Dostawcę Płatności.
4.    MasXLs zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
6.    Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
7.    Do wszystkich Produktów dostępnych w Sklepie przysługuje Licencja niewyłączna, udzielana odpłatnie lub nieodpłatnie. Warunki korzystania z Produktu określa szczegółowo treść Licencji.
8.    Informacja o wersji Produktu, rodzaju udzielanej Licencji i minimalnych warunkach technicznych znajduje się na stronie ze szczegółami Produktu.
9.    Każdy Produkt posiada podpis cyfrowy MasXLs i tylko podpisane w ten sposób oprogramowanie może być przedmiotem oferty Sklepu jak również postępowania reklamacyjnego.
10.    Zakup upoważnia do korzystania z Produktu przez Klienta, który nabył Produkt, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń, określonych w treści udzielonej Licencji lub/ i w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot, zabezpieczeń technicznych (np. podpis cyfrowy).

D.    Warunki składania Zamówień i sprzedaży Produktów

§1.    Warunki składania Zamówienia

1.    Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2.    Zamówienie może objąć tylko jedną sztukę Produktu.
3.    Składając Zamówienie, Klient powinien zapoznać się z wymogami technicznymi, opisem danego Produktu, Umową, którą zawiera, w tym, m.in. z postanowieniami o zakresie udzielonej Licencji.
4.    Na stronie Sklepu zamieszczona jest treść Licencji (www.masxls.com/t/license) udzielanej przez MasXLs w związku z pobraniem przez Klienta Produktu. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z jej treścią i zaakceptowania jej postanowień.
5.    W przypadku zakupu Produktu, który po zakupie zapisywany jest na Koncie Klienta w ramach Sklepu (w zakładce „Produkty do pobrania”), Klient nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w formularzu zamówienia, aby zamówienie zostało zrealizowane. Ze względu na funkcjonalność Sklepu wypełnienie formularza jest konieczne do realizacji Zamówienia, jednakże Klient może wypełnić formularz dowolnym ciągiem znaków.
6.    Na stronie Sklepu ma miejsce weryfikacja geolokalizacyjna. MasXLs sprawdza, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) Klient składa Zamówienie. W przypadku, w którym w danej lokalizacji sprzedaż danego produktu jest zabroniona, Klient nie będzie mógł złożyć Zamówienia na dany Produkt i zostanie mu wyświetlony odpowiedni komunikat.

§2.    Warunki realizacji Zamówienia

1.    Składając Zamówienie, Klient powinien zapoznać się z wymogami technicznymi, opisem danego Produktu zawierającym, m. in., postanowienia o zakresie Licencji.
2.    W celu złożenia Zamówienia należy:
    a.    Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia
    b.    Kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
    c.    Kliknąć na „Koszyk” w menu (lub kliknąć przycisk „Idź do koszyka”). Pojawia się Formularz Zamówienia.
    d.    Jeżeli powyższe kroki wykonano poprawnie, należy przeczytać i zaakceptować Regulamin Sklepu, następnie kliknąć przycisk „Zapłać”. Klient zostaje przekierowany na stronę „Do Kasy”, związaną z realizacją płatności.
        i.    Należy wybrać lub podać nowy adres, który pojawi się na rachunku i potwierdzić, wybierając opcję „Dalej”.
        ii.    Należy wybrać metodę płatności i potwierdzić, wybierając opcję „Dalej”.
        iii.    Przedstawiona zostanie dodatkowa informacja o sposobie realizacji płatności, kliknąć „Dalej”.
        iv.    Następnie, należy potwierdzić wyświetloną treść zamówienia zawierającego dane adresowe, sposób dostawy i koszty związane z jego realizacją - klikając „Potwierdź”. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu
        v.    Po złożeniu Zamówienia na wskazany w Koncie Klienta adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez MasXLs Zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres e-mail Klienta wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca przyjęcie Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem MasXLs o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej (p. iv)
3.    Korzystając z Konwertera Walut Klient ma prawo do wyboru waluty, według której realizowane jest Zamówienie.
4.    Realizacja Zamówienia obejmującego Produkt rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od Dostawcy Płatności. Klient otrzymuje na adres e-mail potwierdzenie zapłaty i zakończenia realizacji Zamówienia przez MasXLs. Wiadomość od MasXLs jest wysyłana z adresu e-mail: info@masxls.com.
5.    Dodatkowo, dla Klientów zarejestrowanych. W Ustawieniach Konta przy kliknięciu na „Produkty do pobrania”:
    a.    pojawia się link „Pobierz”, służący do pobrania pełnej wersji Produktu.
    b.    jeżeli do Produktu dołączona jest treść Licencji, pojawia się także link „Pobierz Licencję”
    c.    jeżeli Produkt został udostępniony w wersji Demo, pojawia się Klucz Aktywacyjny do Produktu
6.    Status Zamówienia można zweryfikować w Ustawieniach Konta Klienta.
7.    Klientowi zarejestrowanemu serwis Sklepu daje możliwość wygenerowania Rachunku w serwisie Sklepu do pliku w formacie PDF lub do wydrukowania. Aby tego dokonać należy:
    a.    Zalogować się do serwisu Sklepu.
    b.    Wejść w „Ustawienia” Konta, następnie w „Zamówienia”
    c.    Wyszukać Zamówienie z określonym numerem i kliknąć na „Szczegóły”. Pojawi się strona „Szczegóły zamówienia”, zawierająca możliwości:
        i.    wygenerowania pliku w formacie PDF przy użyciu przycisku „Rachunek PDF”
        ii.    wydrukowania treści strony na drukarce Klienta przy użyciu przycisku „Drukuj”.
8.    Klient po nabyciu Licencji do Produktów otrzymuje udostępnioną funkcjonalność serwisu o nazwie „Produkty do pobrania”. Znajduje się ona w Ustawieniach Konta. Dzięki niej Klient ma zawsze dostęp do nabytej pełnej wersji Produktu oraz kluczy aktywacyjnych. Funkcjonalność jest dostępna tylko dla Klientów zarejestrowanych.
9.    Jeżeli przedmiotem zamówienia był Produkt, do którego przysługiwał klucz aktywacyjny, wartość klucza zostaje przesłana mailem wraz z informacją o dokonaniu zakupu.
10.    Statusy Zamówienia dostępne w serwisie Sklepu:
    a.    Anulowane – Zamówienie zostało anulowane
    b.    Oczekujące – oczekiwanie na płatność od Klienta
    c.    Przetwarzane – oczekiwanie na realizację Zamówienia od strony MasXLs
    d.    Zakończono – udostępnienie Produktu w serwisie Sklepu, zrealizowanie Zamówienia
11.    Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji E.
12.    MasXLs zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz metod płatności w odniesieniu do danych Produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych Produktów.
13.    MasXLs zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz metod płatności w stosunku do Klienta, który w sposób notoryczny składa Zamówienia, a następnie je anuluje.
14.    Do realizacji Zamówienia nie jest wymagane posiadanie Konta w serwisie Sklepu.
15.    Pobranie Produktu wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego pliku na zasadach określonych zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów oraz o Odpowiedzialności za Szkodę Wyrządzoną przez Produkt Niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 271 z późn. zm).
16.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi realizacji Zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa).
17.    Jeżeli realizacja Zamówienia nie jest możliwa, Sklep informuje o tym Klienta, przesyłając wiadomość na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w Sklepie. W przypadku opłacenia przez Klienta Zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, zgodnie z warunkami opisanymi w sekcji H.
18.    W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych części Regulaminu.
19.    Klient może modyfikować bądź anulować Zamówienie. Może to zrobić w trakcie składania Zamówienia przechodząc do Koszyka – ma wówczas możliwość:
    a.    Aktualizacji Zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Aktualizuj Koszyk”:
        i.    usuwając Produkt
        ii.    zmieniając liczbę Produktów w Zamówieniu
    b.    Kontynuacji zakupów – w celu uzupełnienia Zamówienia o kolejne Produkty, należy wykorzystać przycisk „Kontynuuj zakupy”.

§3.    Warunki rezygnacji z Zamówienia

1.    Klient ma prawo do rezygnacji z Zamówienia (odstąpienia od umowy):
    a.    W każdym czasie, jeżeli Zamówienie nie zostało przez niego opłacone,
    b.    Klient, mający status konsumenta, w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli Produkt został pobrany przez Klienta - Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów oraz o Odpowiedzialności za Szkodę Wyrządzoną przez Produkt Niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 271 z późn. zm).
2.    W przypadku rezygnacji z Zamówienia przez Klienta MasXLs dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 12 regulaminu.
3.    Ze względu na charakter sprzedawanych produktów Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy po pobraniu Produktu.

E.    Metody i Dostawcy Płatności

1.    W Sklepie dostępne są następujące Metody Płatności:
    a.    Przelew tradycyjny
    b.    Przelew elektroniczny
2.    Metody Płatności są dostarczane przez następujących Dostawców Płatności i ich serwisy internetowe:
    a.    Serwis Transferuj.pl – Dostawca Płatności: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, kapitał zakładowy w wysokości 4 798 500.00 zł w całości opłaconym, NIP: 7773061579 (dalej: Transferuj.pl). Strona www: http://www.transferuj.pl.
    b.    Serwis PayPal.com – Dostawca Płatności: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg (dalej: PAYPAL). Strona www: https://www.paypal.com.
3.    Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy MasXLs.
    a.    Bank: mBank S.A.
    b.    Numer rachunku: 06 1140 2004 0000 3502 7499 1421.
    c.    Waluta rachunku: PLN.
4.    Płatności elektroniczne dostarczane przez Transferuj.pl (szczegóły na stronach Transferuj.pl: https://transferuj.pl/metody-platnosci.html):
    a.    Kanały płatności:
        i.    Przelew internetowy: Alior Bank S.A., Alior Sync sp. z o.o.,Getin Bank S.A., Bank Pekao S.A., Bank Pocztowy S.A., Eurobank, ING Bank Śląski S.A., Inteligo, Credit Bank Agricole S.A (dawniej Lukas), NeoBank (Wielkopolski Bank Spółdzielczy), PKO Bank Polski S.A. (iPKO), Raiffeisen Polbank, Toyota Bank Polska S.A
        ii.    Karty płatnicze: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron, Diner's Club, Elavon, JCB, mPay
        iii.    Płatności kontem PayPal
        iv.    Natychmiastowe przelewy międzynarodowe w Euro
        v.    mPay płatności komórką
    b.    usługa e-transfer: Płać z Alior Bank, Płać z Alior Sync (CASHBACK 5%), Meritum Bank Przelew, mTransfer PRO, Multitransfer, Płacę z IPKO, Płacę z Inteligo, Przelew z WBK.
5.    Płatności elektroniczne dostarczane przez PayPal. Możliwe sposoby płatności:
    a.    Karty płatnicze
    b.    Płatności kontem PayPal
6.    Obsługa walut przez Dostawców Płatności:
    a.    Transferuj.pl: PLN
    b.    PayPal: PLN, USD, GBP, JPY, EUR, RUB
7.    Klient nie ponosi żadnych dodatkowych płatności związanych z wyborem Metod Płatności.
8.    Funkcjonalność Konwertera Walut może powodować wystąpienie dodatkowych kosztów związanych z przewalutowaniem płatności. Dotyczy to sytuacji, gdy Klient wybrał walutę inną, niż jest obsługiwana przez Dostawcę Płatności.
9.    MasXLs ma wyłączną możliwość decydowania o wyborze wymienionych powyżej, dostępnych Metod Płatności w połączeniu z danym Produktem.

F.    Sposoby dostawy

1.    Bez względu na sposób dostawy Produktu, znajdującego się w ofercie Sklepu, usługa świadczona przez MasXLs jest nieodpłatna.
2.    Dostawa Produktu odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem Sklepu, poprzez pobranie Produktu Freeware lub Demo (i/lub z Licencją) z serwisu Sklepu za pośrednictwem przycisku „Pobierz” dostępnego w opisie Produktu. Pełną wersję można pobrać w Ustawieniach Konta w części „Produkty do Pobrania”.
3.    Pobranie Produktu wraz z treścią dołączonej Licencji jest możliwa wyłącznie dla Klientów posiadających Konto.
4.    MasXLs przesyła Klucz Aktywacyjny do Produktów drogą mailową tuż po dokonaniu zakupu Produktu przez Klienta. Ponadto, pełna wersja Produktu jak i Klucz Aktywacyjny jest udostępniany w serwisie Sklepu w zakładce „Produkty do pobrania”.
5.    Możliwość pobrania pełnej wersji Produktu jest ograniczona do 5 (pięciu) pobrań, lub upłynięcia 14 (czternaście) dni od efektywnej daty Produktu (Zamówienie ze statusem „Zakończone”).

G.    Warunki składania reklamacji

1.    Przedmiotem reklamacji mogą być wyłącznie Produkty, na które przysługuje licencja odpłatna.
2.    Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:
    a.    pobrany Produkt jest uszkodzony,
    b.    pobrany Produkt nie uruchamia się (po otrzymaniu wiadomości e-mail z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie)
    c.    pobrany Produkt nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny i w ciągu 12 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania Produktu
3.    Klient, nabywający Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 (jednego) roku od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi MasXLs o stwierdzonej niezgodności.
4.    Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:
    a.    podstawa i zakres odpowiedzialności MasXLs wobec Klienta, będącego osobą fizyczną, która nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone Ustawą o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o Zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.),
    b.    zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać korzystając Formularza Kontaktowego, bądź wysyłając wiadomość na adres e-mail info@masxls.com,
    c.    MasXLs ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
    d.    w przypadku Produktów objętych również gwarancją MasXLs informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową.
    e.    warunkiem koniecznym, aby MasXLs rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta posiadającego reklamowany Produkt (lub Produkty) wraz z dowodem zakupu tego Produktu (Produktów) od MasXLs i opisem reklamacji.
5.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Sklep oraz pozostałe reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu Sklepu:
    a.    reklamacje związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu oraz pozostałe reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu Sklepu Klient może składać korzystając Formularza Kontaktowego bądź wysyłając wiadomość na adres e-mail info@masxls.com
    b.    zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez MasXLs,
    c.    rozpatrzenie reklamacji przez MasXLs następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
    d.    odpowiedź MasXLs w sprawie reklamacji wysyłana jest na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
6.    W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep zwróci Klientowi należność zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji H (Nadpłaty i Zwroty)

H.    Nadpłaty i Zwroty

1.    W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rachunek bankowy MasXLs zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
2.    Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
3.    W przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
4.    Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest MasXLs za pośrednictwem Formularza Kontaktu. MasXLs zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
5.    W przypadku powstania nadpłat na Koncie Klienta obowiązują następujące zasady zwrotu:
    a.    nadpłata przekraczająca 10,00 (słownie: dziesięć) PLN może być wykorzystana na zakupy w Sklepie lub zwrócona na zasadach opisanych w p. 1 i 2,
    b.    nadpłata poniżej 10,00 (słownie: dziesięć) PLN może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 1(jednego) miesiąca od powstania nadpłaty.
6.    MasXLs nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.
7.    MasXLs dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
    a.    anulowania Zamówienia lub jego części (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconych z góry przed realizacją,
    b.    uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Produktu lub wymiany na nowy.
8.    MasXLs dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) jeżeli Zamówienie było opłacone z góry, za pomocą przelewu lub karty kredytowej.
9.    W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie MasXLs nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle MasXLs takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. MasXLs nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
10.    W przypadku reklamacji, gdy Zamówienie zostało opłacone z góry, zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej sekcji w pkt. 1 i 2.
11.    W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za Zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz MasXLs, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 1 i 2 niniejszej sekcji.

I.    Pozostałe usługi

§1.    Recenzowanie Produktów

1.    Usługa jest dostępna tylko dla Klientów zarejestrowanych i jest świadczona nieodpłatnie.
2.    W celu udzielenia recenzji Produktu przez Klienta niezbędne jest zalogowanie do serwisu Sklepu.
3.    W celu zrecenzowania Produktu należy przejść do linku na stronie ze szczegółami Produktu (link znajduje się nad ceną). Po jego kliknięciu należy podać tytuł recenzji, treść recenzji i ocenę Produktu.
4.    Następnie, należy kliknąć przycisk „Zamieść recenzję” – w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu pozostałym Klientom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu.
5.    Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez MasXLs (warunkiem jest brak bezprawności dostarczonej treści) komentarz zamieszcza się przy danym Produkcie.

§2.    Newsletter

1.    Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie.
2.    Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu Rejestracyjnym, lub w terminie późniejszym, w Ustawieniach Konta. W przypadku wyrażenia takiej zgody Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu, a także inne informacje handlowe, wysyłane przez MasXLs w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
3.    Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter, należy na stronie głównej Sklepu w sekcji Newsletter wprowadzić adres e-mail, na który ma być świadczona usługa Newsletter.
4.    Na wprowadzony e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywujący usługę.
5.    W skrzynce odbiorczej Klienta powinna pojawić się wiadomość od newsletter@masxls.com.
6.    Po wywołaniu newslettera w przeglądarce, powinna pojawić się strona Sklepu z informacją o aktywacji usługi. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newsletter.
7.    Klient posiadający Konto może samodzielnie i w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez odznaczenie pola o nazwie „Newsletter”, znajdującego się w Ustawieniach Konta, w sekcji „Informacje o Kliencie”. Odznaczenie należy potwierdzić klikając przycisk „Zapisz”. W przypadku Klientów niezarejestrowanych – dezaktywacji dokonuje MasXLs za uprzednią informacją otrzymaną od Klienta przesłaną przez Klienta korzystając z Formularza Kontaktowego bądź wysyłając wiadomość z treścią rezygnacji na adres e-mail info@masxls.com.

J.    Rozwiązanie umowy

1.    Wypowiedzeniu może ulec Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie, Newsletter).
2.    Klient może wypowiedzieć Umowę bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem Formularza Kontaktu, dostępnego na stronie głównej Sklepu lub poprzez e-mail na adres: info@masxls.com. W takim wypadku Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
3.    W przypadku Klientów będących jednocześnie konsumentami, MasXLs może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi bezterminowej o charakterze ciągłym drogą elektroniczną w przypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
4.    W przypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami, MasXLs może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.    MasXLs oraz Klient mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w każdym czasie, w drodze porozumienia stron.
6.    Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter, nie mogą zostać zwrócone (np. oprogramowanie), zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów (Dz. U. z 2.03.2000 r., Dz. U. Nr 22, poz. 721).

K.    Informacje dodatkowe

1.    Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
    a.    W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź” na Formularzu Zamówienia, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie linku „Wróć”.
    b.    Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do MasXLs na adres: info@masxls.com.
2.    Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez MasXLs drugiej stronie treści zawieranej Umowy:
    a.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy.
    b.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:
        i.    przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej Umowy –w przypadku Zamówień składanych poprzez Formularz Zamówienia oraz w każdym innym przypadku
        ii.    Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym MasXLs oraz udostępniana na każde żądanie Klienta, przez umożliwienie Klientowi wydruku do pliku w formacie PDF w serwisie Sklepu (w Ustawieniach Konta, w sekcji Zamówienia, pod przyciskiem „Szczegóły”)
3.    Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności.
4.    W przypadku pytań lub sugestii należy skorzystać z Formularza Kontaktu dostępnego na stronie głównej Sklepu lub skontaktować się poprzez e-mail, na adres: info@masxls.com.

L.    Postanowienia końcowe

1.    Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2.    Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3.    Dostępność informacji o Produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych Produktów i możliwości realizacji Zamówienia.
4.    MasXLs nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłających wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5.    MasXLs nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
6.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów oraz o Odpowiedzialności za Szkodę Wyrządzoną przez Produkt Niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
7.    Rozstrzyganie sporów:
    a.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy MasXLs a Klientem, będącym jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądom właściwym na zasadach powszechnych.
    b.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy MasXLs a Klientem, niebędącym jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MasXLs.
8.    Aby ułatwić korzystanie z serwisu Sklepu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako Cookies – informacje zapisywane przez serwis Sklepu na komputerze Klienta. Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot Zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia Cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania Cookies. Spowoduje to jednak pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.
9.    MasXLs zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
10.    MasXLs może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu. Wprowadzenie poważniejszych zmian w sposobie wykorzystywania informacji o Kliencie zostanie zapowiedziane przez wysłanie wiadomości e-mail na adres główny, podany na Koncie, lub przez umieszczenie informacji na stronie głównej Sklepu.

Data ostatniej aktualizacji: 1 sierpnia 2015