Regulamin Subskrypcji

Drodzy Klienci,

Postanowienia niniejszej Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw przysługujących Klientowi, będącemu jednocześnie konsumentem, na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Regulaminu.

Definicje

MasXLs – firma MasXLs prowadzona przez Wojciecha Masłonia (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Puchalskiego 3/2, 32-500 Chrzanów, województwo Małopolskie, Polska); NIP: 6282138881; REGON: 123010084; adres poczty elektronicznej: info@masxls.com, numer telefonu: (+48)660 596 558 (opłata jak za połączenie zwykłe - wg. cennika właściwego operatora)).

Usługi – usługi odpłatne i nieodpłatne, świadczone drogą elektroniczną przez MasXLs.

Sklep – system teleinformatyczny w postaci serwisu internetowego o funkcjonalności sklepu internetowego świadczącego Usługi; stanowi własność MasXLs; dostępny pod adresem internetowym www.masxls.com.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług.

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (adres poczty elektronicznej e-mail), chroniony hasłem, zbiór zasobów w Sklepie, w którym gromadzone są Dane Klienta. Dostęp i zarządzanie zasobami Konta realizowane są przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.

Ustawienia Konta – sekcja w Sklepie, w której przechowywane są wszelkie niezbędne Dane Klienta niezbędne do pełnego korzystania z funkcjonalności Sklepu, m.in. do składania zamówień, wyświetlania historii zamówień, pobierania pełnych wersji Produktów i in.

Formularz Kontaktu – formularz umożliwiający kontakt z MasXLs drogą elektroniczną, dostępny w Sklepie na stronie internetowej http://www.masXLs.com/t/contuctus.

Produkt – dostępne w Sklepie oprogramowanie, będące przedmiotem umowy licencyjnej między Klientem a MasXLs.

Produkty powiązane – Produkty, za pomocą których możliwe korzystanie z Usług, w tym wykonanie lub wywołanie Kalkulacji

Licencja – umowa między Klientem (zwanym też Licencjobiorcą) a MasXLs określająca warunki korzystania z Produktów. Treść Licencji znajduje się na stronie www.masxls.com/t/license.

Dokumentacja- materiały drukowane, pliki "Online", dokumentacja w postaci pliku tekstowego lub w formacie PDF, a także wszelkie materiały o charakterze informacyjnym lub zawierające instrukcje (np. okno dialogowe z pomocą) dostępne w Produktach i na stronach Serwisu.

Zamówienie – zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży Subskrypcji skierowane przez Klienta do MasXLs.

Oferta – oświadczenie woli złożone Klientowi przez MasXLs, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Subskrypcji zgodnie z Zamówieniem Klienta.

Koszyk – funkcjonalność, w której widoczne są Subskrypcje wybrane przez Klienta do zakupu; umożliwia Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych Zamówienia (np. ilość jednostek czasowych jakim ma być objęta Subskrypcja).

Dostawcy Płatności - firma obsługująca transakcje płatnicze drogą elektroniczną, m. in. poprzez obsługę kart kredytowych, przelewy elektroniczne i inne

Polityka Prywatności – dokument będący załącznikiem do Regulaminu, dostępny na głównej stronie internetowej Sklepu pod adresem http://www.masXLs.com/t/policyinfo.

Regulamin Główny – dokument określający warunki świadczenia Usług przez MasXLs dostępny pod adresem www.masXLs.com/t/conditionsofUse

Regulamin, Umowa – niniejszy dokument będący załącznikiem do Regulaminu Głównego, umowa subskrypcyjna na oprogramowanie i usługi będących przedmiotem Subskrypcji, która jest dokumentem prawnym, regulującym stosunek między Klientem a MasXLs, dostępny na głównej stronie internetowej Sklepu pod adresem http://www.masXLs.com/t/subscriptions;

Przelew elektroniczny - płatność dokonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.

Urządzenie – urządzenie elektroniczne końcowe, za którego pośrednictwem Klient korzysta ze Sklepu, np. komputer, telefon komórkowy, tablet, i in.

PDF - (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems, który można odczytać po pobraniu odpowiedniego oprogramowania na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF.

Plik Excel – format pliku opracowany przez firmę Microsoft, który można obsługiwać za pomocą  oprogramowania MS Excel, będącego częścią pakietu oprogramowania MS Office.

Konwerter Walut – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca realizację Zamówienia w innej walucie niż waluta główna Sklepu po kursie ustalonym przez MasXLs.

Rachunek – dowód zakupu Produktu w Sklepie, wyrażony w postaci zestawu danych identyfikujących Zamówienie złożone w Sklepie przez Klienta.

Kalkulacja – wykonanie usługi polegająca na wysyłaniu i odebraniu danych za pomocą Produktów lub innych narzędzi lub systemów teleinformatycznych udostępnionych przez MasXLs, na indywidualne żądanie Klienta, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych.

Limit – maksymalna liczba możliwych do wykonania Kalkulacji w ciągu doby (24 godzin).

Subskrypcja - prawo polegające na okresowym uzyskaniu możliwości z udostępnionych funkcji lub części Sklepu, m. in. Usług, które nie są dostępne dla Klientów, którzy nie nabyli Subskrypcji.

Okres subskrypcji – czas określony świadczenia Usług w ramach Subskrypcji

Token – jest to indywidualny i unikalny łańcuch znaków udostępniony w Ustawieniach Konta, w części „Informacje o kliencie”, służący do realizacji Kalkulacji lub innych Usług, funkcjonalności za pośrednictwem Produktów powiązanych.

A.    Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług w formie Subskrypcji, w tym usług Cloud Services.
2.    Subskrypcje udostępniane są Klientom posiadającym Konto, odpłatnie lub nieodpłatnie na czas określony (Okres subskrypcji) i według warunków zawartych w opisie Subskrypcji, dostępnej na stronie Sklepu.
2.    Subskrypcje dostępne są wyłącznie dla Klientów, którzy nabyli dostęp zgodnie z procedurą złożenia Zamówienia określoną w części B niniejszego Regulaminu.
3.    Usługa będąca przedmiotem Subskrypcji może być udostępniona wraz z Produktami (lub innym oprogramowaniem udostępnionym i autoryzowanym przez MasXLs).
4.    Celem korzystania z udostępnionych funkcjonalności w ramach Subskrypcji Klient zobowiązuje się korzystać wyłącznie za pośrednictwem serwisu Sklepu lub Produktów powiązanych o ile warunki określone w opisie Subskrypcji nie stanowią inaczej.
5.    W przypadkach nieuregulowanych, zastosowanie mają warunki określone przez Regulamin Główny. Warunki Regulaminu Głównego określone są w całości na stronie (www.masxls.com/t/conditionsofUse i są włączone przez odniesienie do niniejszej Umowy).

B.    Warunki wykupienia Subskrypcji

1.    Klient może składać Zamówienia na Subskrypcje dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2.    Subskrypcja może być udzielona odpłatnie jak i nieodpłatnie.
3.    Składając Zamówienie, Klient powinien zapoznać się z wymogami technicznymi, opisem danej Subskrypcji i/lub Produktu powiązanego zawierającym, m. in., postanowienia o zakresie Licencji.
4.    Do realizacji Zamówienia na Subskrypcję wymagane jest posiadanie Konta w serwisie Sklepu.  
5.    W celu złożenia Zamówienia należy:
    a.    Wybrać Subskrypcję będącą przedmiotem Zamówienia
    b.    Kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
    c.    Kliknąć na „Koszyk” w menu (lub kliknąć przycisk „Idź do koszyka”). Pojawia się Formularz Zamówienia.
    d.    Jeżeli powyższe kroki wykonano poprawnie, należy przeczytać i zaakceptować Regulamin Sklepu, następnie kliknąć przycisk „Zapłać”. Klient zostaje przekierowany na stronę „Do Kasy”, związaną z realizacją płatności.
        i.    Należy wybrać lub podać nowy adres, który pojawi się na rachunku i potwierdzić, wybierając opcję „Dalej”. 4.   Klient nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych i może wypełnić Formularz dowolnym ciągiem znaków.
        ii.    Należy wybrać metodę płatności i potwierdzić, wybierając opcję „Dalej”.
        iii.    Przedstawiona zostanie dodatkowa informacja o sposobie realizacji płatności, kliknąć „Dalej”.
        iv.    Następnie, należy potwierdzić wyświetloną treść zamówienia zawierającego dane adresowe, sposób dostawy i koszty związane z jego realizacją - klikając „Potwierdź”. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie MasXLs oferty zawarcia umowy sprzedaży usług w charakterze Subskrybcji (Umowa).
        v.    Po złożeniu Zamówienia na wskazany w Koncie Klienta adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez MasXLs Zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres e-mail Klienta wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca przyjęcie Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem MasXLs o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej (ppkt. iv)
6.    Korzystając z Konwertera Walut Klient ma prawo do wyboru waluty, według której realizowane jest Zamówienie.
7.    Realizacja Zamówienia obejmującego Subskrypcję rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od Dostawcy Płatności. Klient otrzymuje na adres e-mail potwierdzenie zapłaty i zakończenia realizacji Zamówienia przez MasXLs. Wiadomość od MasXLs jest wysyłana z adresu e-mail: info@masxls.com.
8.    Dodatkowo, dla Klientów zarejestrowanych. W Ustawieniach Konta przy kliknięciu na „Produkty do pobrania”:
    a.    pojawia się link „Pobierz”, służący do pobrania pełnej wersji Produktu powiązanego.
    b.    jeżeli do Produktu powiązanego dołączona jest treść Licencji, pojawia się także link „Pobierz Licencję”
    c.    jeżeli Produkt powiązany został udostępniony w wersji Demo, może pojawić się Klucz Aktywacyjny do Produktu powiązanego
9.     Status Zamówienia można zweryfikować w Ustawieniach Konta Klienta.
10.    Klientowi zarejestrowanemu serwis Sklepu daje możliwość wygenerowania Rachunku w serwisie Sklepu do pliku w formacie PDF lub do wydrukowania. Aby tego dokonać należy:
    a.    Zalogować się do serwisu Sklepu.
    b.    Wejść w „Ustawienia” Konta, następnie w „Zamówienia”
    c.    Wyszukać Zamówienie z określonym numerem i kliknąć na „Szczegóły”. Pojawi się strona „Szczegóły zamówienia”, zawierająca możliwości:
        i.    wygenerowania pliku w formacie PDF przy użyciu przycisku „Rachunek PDF”
        ii.    wydrukowania treści strony na drukarce Klienta przy użyciu przycisku „Drukuj”.
11.    Klient po nabyciu Licencji do Produktów powiązanych otrzymuje udostępnioną funkcjonalność serwisu o nazwie „Produkty do pobrania”. Znajduje się ona w Ustawieniach Konta. Dzięki niej Klient ma zawsze dostęp do nabytej pełnej wersji Produktu powiązanego i/lub kluczy aktywacyjnych. Funkcjonalność jest dostępna tylko dla Klientów zarejestrowanych.
12.    Jeżeli przedmiotem zamówienia był Produkt powiązany, do którego przysługiwał klucz aktywacyjny, wartość klucza zostaje przesłana mailem wraz z informacją o dokonaniu zakupu.
13.    Statusy Zamówienia dostępne w serwisie Sklepu:
    a.    Anulowane – Zamówienie zostało anulowane
    b.    Oczekujące – oczekiwanie na płatność od Klienta
    c.    Przetwarzane – oczekiwanie na realizację Zamówienia od strony MasXLs
    d.    Zakończono – udostępnienie Produktu w serwisie Sklepu, zrealizowanie Zamówienia
14.    Zamówienia realizowane są automatycznie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Realizacja Zamówień następuje po zaksięgowaniu przelewu lub płatności kartą. W wypadku Dostawców Płatności, czynność ta może potrwać do 10 minut.
15.    Poprzez realizację Zamówienia Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na aktywowanie Usługi bezpośrednio po wykupieniu Subskrypcji.
16.    Wykupienie kolejnej Subskrypcji tę samą Usługę (ten sam zakres funkcjonalności świadczony przez serwis Sklepu) będzie skutkowało przedłużeniem Okresu subskrypcyjnego dostępu do Usług pod warunkiem, że aktualna Subskrypcja jest aktywna. Zapis się stosuje wyłącznie do Subskrypcji na tożsamy zakres Usług. Nie jest możliwe przedłużenie Okresu subskrypcji wykupując Subskrypcję na inny zakres Usług (inny zakres funkcjonalności).
17.    Informacje dotyczące Okresu subskrypcji Klient może znaleźć w treści Rachunku, o którym mowa w pkt. 10.
18.    Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji E, Regulaminu Głównego.
19.    MasXLs zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz metod płatności w odniesieniu do danej Subskrypcji.
20.    MasXLs zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz metod płatności w stosunku do Klienta, który w sposób notoryczny składa Zamówienia, a następnie je anuluje.
21.    Do realizacji Zamówienia na Subskrypcję wymagane jest posiadanie Konta w serwisie Sklepu.
22.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi realizacji Zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa).
23.    Jeżeli realizacja Zamówienia nie jest możliwa, Sklep informuje o tym Klienta, przesyłając wiadomość na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w Sklepie. W przypadku opłacenia przez Klienta Zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, zgodnie z warunkami opisanymi w sekcji H, Regulaminu Głównego.
24.    Klient może modyfikować bądź anulować Zamówienie. Może to zrobić w trakcie składania Zamówienia przechodząc do Koszyka – ma wówczas możliwość:
    a.    Aktualizacji Zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Aktualizuj Koszyk”:
        i.    usuwając Subskrypcję
        ii.    zmieniając liczbę Okresów subskrypcji w Zamówieniu
    b.    Kontynuacji zakupów – w celu uzupełnienia Zamówienia o kolejne Subskrypcje lub Produkty, należy wykorzystać przycisk "Kontynuuj zakupy".    
25.    W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy Regulaminu Głównego.

C.     Usługi Cloud Services

§1.    Warunki korzystania z usług Cloud Services

1.     Po dokonaniu formalności związanych z realizacją Zamówienia na wybraną Subskrypcję usług Cloud Services, Klient otrzymuje dostęp na warunkach zawartych w opisie Subskrypcji.
2.     Usługi Cloud Services mogą być świadczone nieodpłatnie jako wersja Trial usług Cloud Services (Subskrypcja Trial).
3.     Subskrypcja Trial daje prawo do korzystania z usług Cloud Services w sposób nieodpłatny, z dostępem do pełnych funkcjonalności lub usług Cloud Services oferowanych przez serwis Sklepu w takim samym zakresie jak w przypadku płatnej wersji Subskrypcji, przy czym Subskrypcja Trial wydawana jest jednorazowo i indywidualnie na okres próbny. Informacja o okresie próbnym podawana jest w opisie Subskrypcji.
4.     W przypadku płatnych subskrypcji, Subskrypcja jest aktywna przez okres, za jaki zostały wniesione opłaty. Rozpoczęcie korzystania z Usług rozpoczyna się w chwili aktywacji Subskrypcji, z zastrzeżeniem części B, pkt 15. Po upływie opłaconego okresu, o ile nie zostanie uiszczona opłata na kolejny okres, dostęp do subskrybowanych części serwisy Sklepu lub innych Usług, w tym Cloud Services zostaną wstrzymane.
5.     Z usług Cloud Services może korzystać tylko jego posiadacz Subskrypcji, wykorzystując pojedyncze Urządzenie w tym samym czasie. W przypadku korzystania jednocześnie przez dwie lub więcej osób do posiadacza Subskrypcji może zostać wysłane ostrzeżenie o naruszeniu Regulaminu.
6.     Jeżeli z winy MasXLs Klient nie będzie mógł korzystać z usług Cloud Services, części Serwisu lub funkcjonalności określonych w opisie Subskrypcji przez następujący po sobie okres kolejnych 24 godzin, wówczas MasXLs przedłuży opłacony okres wykupionego Subskrypcji o okres, w którym korzystanie nie było możliwe.
7.     Parametry Subskrypcji takie jak cena, zakres udostępnionych funkcjonalności usług Cloud Services może ulec zmianie. Osoby, które nabyły Subskrypcję nie będą musiały uiszczać żadnych dodatkowych płatności za okres, za jaki opłata została wniesiona.

§2.    Produkty powiązane, Limity i Kalkulacje

1.     Korzystanie z usług Cloud Services może wymagać dodatkowego oprogramowania (Produkty powiązane), które MasXLs jest zobowiązany udostępnić Klientowi w nieodpłatnie lub odpłatnie w drodze nabycia Produktu. Przy czym korzystanie z oprogramowania nieautoryzowanego przez MasXLs stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
2.     Produkty powiązane w ramach Subskrypcji celem pełnego korzystania z funkcji mogą wymagać wprowadzenia dodatkowej informacji w postaci Tokena.
3.     Posiadacz Subskrypcji jest uprawniony do korzystania z usług Cloud Services jedynie osobiście. Dla celów bezpieczeństwa należy pamiętać, aby indywidualny Token nie został udostępniony osobom trzecim.
4.     Klient korzystając z usług Cloud Services dokonuje Kalkulacji jako formy wykonania usługi. Liczba wykonań Kalkulacji jaką może wykonać Klient w ciągu dnia jest ograniczona przez Limit.
5.     Informacje o bieżącym Limicie i wykorzystanych Kalkulacji, Klient może uzyskać korzystając z Produktów powiązanych z usługami Cloud Services, w części opisanej jako Cloud Services, pod tytułem "Pozostało". Informację o przyznanym Limicie Klient może także znaleźć w treści Rachunku dołączonego do wykupionej Subskrypcji.
6.     MasXLs może określić według własnego uznania Limit i/lub liczbę Kalkulacji, jaka może być udostępniona dla Klienta, jako forma premii za aktywność.
7.     Użycie jednorazowe (jednej) Kalkulacji w celu skorzystania z Usług skutkuje zmniejszeniem dostępnej liczby Kalkulacji o jednostkę.
8.     Kalkulacje nie podlegają zamianie na środki pieniężne.
9.     Kalkulacje jak i prawa do usług Cloud Services nie podlegają przeniesieniu na rzecz innego Klienta lub osób trzecich zarówno bezpłatnie jak i za wynagrodzeniem.
10.     Kalkulacje są przypisane do danej funkcjonalności (wersji usług Cloud Services) oferowanej w ramach danej Subskrypcji, a nie do Klienta, wrzypadku, gdy ten korzysta z więcej niż jednej funkcjonalności. Dostępne Kalkulacje wybranej wersji usługi Cloud Services nie mogą zostać wykorzystane do skorzystania z innej. Na przykład posiadając wykupioną Subskrypcję na usługi Cloud Services w wersji Standard, nie jest możliwe korzystanie z usług Cloud Services w wersji Professional i na odwrót.
11.    Liczba dostępnych Kalkulacji jest odnawiana z każdym kolejnym dniem w Okresie subskrypcji do wartości określonej przez Limit.
12.    Termin ważności niewykorzystanych Kalkulacji upływa z dniem rozwiązania umowy subskrypcyjnej. Po upływie Okresu subskrypcji lub zaistnienia zdarzenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Kalkulacje przepadają, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8 i 9.
13.    Każde nabycie Subskrypcji udostępnianych dla Klienta za wynagrodzeniem skutkuje przedłużeniem korzystania z Kalkulacji (w całości) pozostających w dyspozycji Klienta w dacie nabycia, jednakże nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia Subskrypcji. Przyznanie Kalkulacji nieodpłatnie na zasadach określonych przez MasXLs, w szczególności, jako forma premii za aktywność w Usługach, nie wywołuje skutków opisanych w zdaniu poprzedzającym, niniejszego punktu.
14.    Klient, który nie wykorzysta Kalkulacji w terminie ich ważności lub do dnia rozwiązania umowy na korzystanie z Usługi, nie może domagać się od MasXLs żadnej rekompensaty.

C.     Warunki rezygnacji

1.     Obowiązywanie Umowy rozpoczyna się z chwilą realizacji Zamówienia w Sklepie przez Klienta. O ile Umowa nie zostanie wcześniej rozwiązana na podstawie postanowień Regulaminu, Umowa będzie obowiązywała przez okres wynikający z Subskrypcji wybranej przez Użytkownika i może być odnawiana automatycznie lub poprzez wykupienie Subskrypcji na kolejne okresy.
2.     Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy:
    a.    W każdym czasie, jeżeli Zamówienie nie zostało przez niego opłacone,
    b.    Klient, mający status konsumenta, w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli Produkt powiązany był płatny i został pobrany przez Klienta - Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy w części obejmującej warunki związane z produktem, zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów oraz o Odpowiedzialności za Szkodę Wyrządzoną przez Produkt Niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 271 z późn. zm).    
3.     MasXLs zastrzega prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, zablokowania Konta lub odmowy świadczenia Usług na rzecz Klienta w przyszłości w przypadku rażącego naruszenia istotnych postanowień Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub jeśli zostaniemy do tego zobowiązani przez odpowiednie organy władzy publicznej. Umowa wygasa także wskutek zastosowania przez MasXLs sankcji za naruszenia Regulaminu lub poszczególnych części serwisu Sklepu, które uniemożliwiają dalsze korzystanie z Subskrypcji, tj. w szczególności sankcji usunięcia Konta. Wniesione opłaty w obu wymienionych wyżej przypadkach nie podlegają zwrotowi.
4.     W przypadku zmiany zakresu świadczeń w ramach wykupionej Subskrypcji,  Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
5.     Rozwiązanie Umowy następuje wraz z upływem Okresu subskrypcji.
6.     Klient korzystający z Subskrypcji może samodzielnie i w dowolnym momencie zrezygnować, zamykając Konto w Sklepie. Wniesione opłaty w wymienionym wyżej przypadku nie podlegają zwrotowi.
7.     W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji, po rozpoczęciu korzystania z Subskrypcji okres wypowiedzenia wynosi minimum 7 dni, jednak nie wcześniej niż na koniec miesiąca kalendarzowego (chyba że Subskrypcja ma wygasnąć przed upływem 7 dni, wówczas okres wypowiedzenia jest równy liczbie dni, które pozostały do końca okresu, na który została wykupiona Subskrypcja), po czym następuje zwrot części opłat wykraczających poza okres wypowiedzenia. Wartość opłaty zwrotnej może zostać pomniejszona o koszty poniesione przez MasXLs w związku z obsługą operatorów płatności. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi zostać przesłane w formie pisemnej listem poleconym na adres MasXLs.

D.    Postanowienia końcowe

1.    Wszelkie prawa jakiegokolwiek rodzaju dotyczące Subskrypcji, które nie zostały wyraźnie przyznane przez niniejszy Regulamin są całkowicie i wyłącznie zastrzeżone dla i przez MasXLs.
2.    Treść Regulaminu (Umowy) nie jest zamierzona i nie może być interpretowana jako próba wyłączenia lub modyfikacji jakichkolwiek ustawowych praw, gwarancji lub warunków na podstawie ustawodawstwa konsumenckiego krajowego lub innego państwa, praktyk zawodowych lub innych danego ustawodawstwa. W razie zezwolenia przez ustawodawstwo odpowiedzialność MasXLs za naruszenie takiej gwarancji lub warunku jest ograniczona wyłącznie do realizacji postanowień objętych niniejszym Regulaminem. MasXLs może określić warunki konieczne do skorygowania wspomnianego wyżej naruszenia według własnego uznania.
3.    Niniejszy Regulamin (Umowa) podlega prawu Polskiemu a Klient wyraża zgodę na właściwość rzeczową i miejscową.
4.    Niniejszy Regulamin z zastrzeżeniem warunków określonych w Regulaminie Głównym zawiera całość porozumienia pomiędzy stronami niniejszej Umowy w odniesieniu do przedmiotu Umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i/lub porozumienia (zawarte ustnie lub pisemnie).
5.    Niewykonanie lub opóźnienie w egzekwowaniu przez MasXLs jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie może być uznane za zrzeczenie się tego postanowienia lub prawa w odniesieniu do postanowienia lub każdego kolejnego naruszenia.
6.    W razie uznania przez sąd właściwy któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu za sprzeczne z prawem odnośny przepis egzekwowany będzie w maksymalnym dopuszczalnym stopniu, a pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.
7.    Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności. Warunki Polityki Prywatności określone są w całości na stronie (www.masxls.com/t/privacyinfo i są włączone przez odniesienie do niniejszego Regulaminu).
8.    MasXLs zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego dokumentu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie serwisu MasXLs. Umowy udzielone przed datą zawarcia aktualnie obowiązującej wersji Umowy realizowane będą na podstawie dotychczasowych warunków.
9.    MasXLs może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu. Wprowadzenie poważniejszych zmian w sposobie wykorzystywania informacji o Kliencie zostanie zapowiedziane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres główny podany na Koncie lub przez umieszczenie informacji stronie głównej serwisu Sklepu.

Data ostatniej aktualizacji: 1 Sierpień 2015