Licencja

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Umowy Licencji („Licencja”) przed korzystaniem z Oprogramowania i/lub Dokumentacji. W razie braku zastrzeżeń proszę zaznaczyć checkbox o treści "Przeczytałem i akceptuję warunki Licencji.". Warunki niniejszej Licencji, Politykę Prywatności, w tym bez ograniczeń, klauzule udzielania gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności, wykorzystania danych oraz warunki rozwiązania umowy, akceptuje się także poprzez korzystanie z Oprogramowania warunkami niniejszej Licencji, jak również Polityki Prywatności, w tym, bez ograniczeń, z klauzulami udzielenia gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności, wykorzystania danych oraz warunkami rozwiązania umowy, bez względu na to czy zdecydują się Państwo na korzystanie z Oprogramowania.

Wyrażają Państwo zgodę na utrzymanie w mocy niniejszej  Licencji, jak każdej innej, w razie pisemnego porozumienia wynegocjowanego i podpisanego przez Państwo. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na warunki zawarte w Licencji, należy usunąć wszystkie pobrane kopie Oprogramowania, jakie są w Państwa posiadaniu lub znajdują się pod Państwa kontrolą. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności (www.masxls.com/t/privacyinfo), jak również do odwiedzenia witryny www.masxls.com, aby pobrać i wydrukować kopię niniejszej Licencji (www.masxls.com/t/license) i dołączyć ją do plików Oprogramowania.

Definicje

MasXLs - firma MasXLs prowadzona przez Wojciecha Masłonia (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Puchalskiego 3/2, 32-500 Chrzanów, województwo Małopolskie, Polska); NIP: 6282138881; REGON: 123010084; adres poczty elektronicznej: info@masxls.com, numer telefonu: (+48) 660 596 558 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora))

Licencjobiorca - osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez MasXLs lub zawiera z MasXLs Umowę Licencji w celach niekomercyjnych

Licencja - niniejsza Umowa Licencyjna na oprogramowanie i usługi, która jest dokumentem prawnym, regulującym stosunek między Licencjobiorcą a MasXLs

Regulamin – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Licencjobiorcą i MasXLs; treść Regulaminu dostępna na stronie internetowej www.masxls.com/t/conditionsofUse

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (adres poczty elektronicznej e-mail), chroniony hasłem podanym przez MasXLs, zbiór zasobów w serwisie internetowym MasXLs (www.masxls.com), w którym gromadzi się i przechowuje Dane Licencjobiorcy. Dostęp i zarządzanie zasobami przez Licencjobiorcę realizowane są za pośrednictwem wyżej wymienionego serwisu internetowego. Posiadanie Konta jest konieczne w celu korzystania z komercyjnej wersji Oprogramowania

Oprogramowanie – Produkty w formie plików komputerowych, dostępne w serwisie internetowym MasXLs (www.masxls.com), będące przedmiotem Licencji, włączając w to informacje o rejestracji Produktu, takie jak unikalny i powiązany z kontem Licencjobiorcy klucz aktywacyjny, Dokumentację, dodatkowe pliki komputerowe służące celom demonstracyjnym. Przez Oprogramowanie należy także rozumieć wszelkie aktualizacje, modyfikacje, dodatki i kopie

Oprogramowanie Freeware – wersja Oprogramowania dostępnego w serwisie internetowym MasXLs (www.masxls.com), będąca przedmiotem Licencji udzielanej nieodpłatnie

Oprogramowanie Demo – wersja Oprogramowania udostępniana przez MasXLs na etapie ewaluacji oprogramowania i/lub demonstracyjnie, ograniczona czasowo (Trial) lub funkcjonalnie (Shareware), zawierająca informacje przypominające o konieczności zakupu Oprogramowania. Szczegóły i zakres ograniczeń zamieszczone na stronie produktowej serwisu internetowego MasXLs (www.masxls.com)

Dokumentacja - materiały drukowane, pliki "Online", dokumentacja w postaci pliku tekstowego lub w formacie PDF, a także wszelkie materiały o charakterze informacyjnym lub zawierające instrukcje (np. okno dialogowe z pomocą) dostępne w Oprogramowaniu

Stanowisko – stacja robocza, komputer, urządzenie elektroniczne, które spełnia wymagania techniczne określone w Dokumentacji dołączonej do Oprogramowania

Użytkowanie - oznacza instalowanie, pobieranie, kopiowanie, zapisywanie lub inną formę osiągania korzyści w związku z funkcjonalnością Oprogramowania zgodnie z dołączoną do niego Dokumentacją

A.    Warunki ogólne Licencji

§1.    Udzielenie licencji

1.    Przedmiotem niniejszej Licencji jest udzielenie przez MasXLs na rzecz Licencjobiorcy, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z kopii Oprogramowania.
2.    Poprzez instalację, kopiowanie, pobieranie z sieci komputerowej, inne użycie lub dostęp do Oprogramowania, Licencjobiorca wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszej Licencji.
3.    O ile MasXLs nie ustali inaczej, Licencję zawiera się na czas nieokreślony.
4.    Licencji udziela się odpłatnie, za wyjątkiem Oprogramowania Freeware i Oprogramowania Demo.
5.    Podczas trwania biegu Licencji, Licencjobiorca może korzystać z Oprogramowania wyłącznie na jednym Stanowisku.
6.    Zabrania się sprzedaży, dystrybucji, redystrybucji, udzielania sublicencji, bądź przenoszenia praw do Oprogramowania na osobę trzecią.
7.    MasXLs zastrzega sobie wszelkie prawa do kodu źródłowego Oprogramowania.
8.    Oprogramowanie zostało opracowane całkowicie na koszt prywatny i jest komercyjnym oprogramowaniem komputerowym o prawach zastrzeżonych.
9.    Aktualną wersję Oprogramowania można pobrać z serwisu internetowego MasXLs (www.masxls.com).

§2.    Inżynieria wsteczna

1.    Licencjobiorca zobowiązuje się, że nie będzie podejmował osobiście, lub przez osoby trzecie, jakichkolwiek czynności mających na celu odtworzenie kodu źródłowego Oprogramowania, a także ingerencji w Oprogramowanie.
2.    Zabronione jest odtwarzanie, dekompilacja, lub dezasemblacja Oprogramowania, za wyjątkiem sytuacji, gdy, niezależnie od niniejszego ograniczenia, działania takie są wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe i możliwe tylko w zakresie takiego zezwolenia.
3.    Jeżeli w posiadaniu Licencjobiorcy znajdą się informacje o charakterze poufnym lub tajemnicy handlowej MasXLs, Licencjobiorca zobowiązuje się nie ujawniać informacji, bezpośrednio lub pośrednio, do czasu aż  przestaną one być poufne.
4.    W razie konieczności MasXLs ma prawo przedłożyć warunki udzielenia informacji o charakterze poufnym lub tajemnicy handlowej i żądać opłaty przed ich przekazaniem.
5.    Wszelkie informacje dostarczone przez MasXLs lub pobrane przez Licencjobiorcę, jako dozwolone na podstawie niniejszej Licencji, mogą być użytkowane tylko przez Licencjobiorcę do celów opisanych w niniejszym dokumencie i nie mogą być ujawniane osobom trzecim ani wykorzystywane do tworzenia Oprogramowania, które funkcjonalnościami czy formą graficzną będą zbliżone do Oprogramowania.
6.    Wnioski o udzielenie informacji w odniesieniu do powyższego należy kierować korzystając z adresu e-mail: info@masxls.com lub z formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.masxls.com/t/contactus.

§3.    Pozostałe obowiązki Licencjobiorcy

1.    Licencjobiorca może instalować, używać, kopiować (z zastrzeżeniem pkt. 2 nieniejszego paragrafu), wyświetlać, adaptować do własnych potrzeb lub w inny sposób korzystać interaktywnie z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i/lub dołączoną Dokumentacją.
2.    Licencjobiorca może wykonać tylko jedną kopię zapasową i/lub archiwalną egzemplarza Oprogramowania, pod warunkiem, że zarówno kopia zapasowa jak i archiwalna nie są instalowane lub używane na żadnym innym Stanowisku, a ponadto,  wszystkie tworzone kopie muszą być opatrzone oznaczeniami własności intelektualnej i niezmodyfikowane względem praw autorskich, patentów i innych oznaczeń własności intelektualnej, które pojawiają się na lub w Oprogramowaniu. Licencjobiorca nie może przenosić praw do tworzenia kopii zapasowej i/lub archiwalnej.
3.    Korzystanie z Oprogramowania ograniczone jest do niekomercyjnego użytku osobistego Licencjobiorcy.
4.    Zabronione jest wypożyczanie, wynajmowanie, wydzierżawianie, udzielanie sublicencji, dystrybuowanie lub przekazywanie w inny sposób całości lub części Oprogramowania osobom trzecim, bez wyraźnej akceptacji i/lub zezwolenia MasXLs.
5.    Zabrania się sprzedaży Oprogramowania lub jego części.  Zabrania się również modyfikowania, przesyłania, tłumaczenia, wydzierżawiania, wynajmowania, pożyczania, przekazywania w postaci darowizny lub tworzenia dzieł pochodnych w oparciu o Oprogramowanie lub jego części. Licencjobiorca nie może oddać lub w jakikolwiek inny sposób zbyć Oprogramowania na rzecz innej osoby fizycznej, prawnej lub jakiejkolwiek innej jednostki, bez uzyskania zgody MasXLs.
6.    Zabronione jest kopiowanie Oprogramowania, za wyjątkiem spełnienia warunków określonych w §2 wyżej. Wszelkie kopie, dozwolone na podstawie niniejszej Licencji, są objęte tymi samymi prawami autorskimi, patentowymi i innymi oznaczeniami własności intelektualnej, które pojawiają się na lub w Oprogramowaniu.
7.    Licencjobiorca nie może, bezpośrednio lub pośrednio, obciążać, dawać pod zastaw lub udzielać poręczeń na Oprogramowanie.
8.    Licencjobiorca zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, skutkujących pojawieniem się Oprogramowania w domenie publicznej lub w dowolnym środowisku komputerowym, niewymienionym w niniejszej Licencji.
9.    Licencjobiorca wyraża zgodę na ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za dokładność i adekwatność Oprogramowania dla zamierzonego zastosowania.
10.    Oprogramowanie nie jest przeznaczone do użytkowania w sytuacjach, w których można zasadnie oczekiwać, że niewłaściwe użycie Oprogramowania lub jego awaria może prowadzić do śmierci, uszkodzenia ciała lub poważnych szkód fizycznych bądź środowiskowych. Takie użycie przez Licencjobiorcę przechodzi całkowicie na jego własne ryzyko, przy czym MasXLs chronione jest przed wszelkimi roszczeniami lub stratami związanymi z nieautoryzowanym dostępem (o ile takowe występuje).
11.    Licencjobiorca zobowiązuje się, że nie będzie usuwał, zamazywał lub uniemożliwiał odbioru, nie będzie zmieniał treści komunikatów informacyjnych na temat praw własności intelektualnej oraz innych praw MasXLs.
12.    MasXLs zastrzega sobie prawo do odwołania dystrybucji z pkt. 1. w dowolnym czasie, z dowolnego powodu lub bez powodu.

B.    Prawa autorskie i własności intelektualnej

1.    Oprogramowanie i jego kopie są własnością MasXLs, chronioną prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich, innym przepisami i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej oraz obowiązującymi przepisami prawa w kraju, w którym są wykorzystywane. Struktura, organizacja i kod źródłowy Oprogramowania stanowią tajemnicę handlową i mają dla MasXLs charakter  informacji poufnych.
2.    Licencja nie nadaje tytułu własnościowego ani nie stanowi podstawy prawnej do sprzedaży Oprogramowania. Tym samym Licencja nie daje podstawy do roszczenia jakichkolwiek praw względem Oprogramowania.
3.    Wykorzystanie unikalnych rozwiązań zawartych w programie lub w innych aplikacjach stanowi naruszenie praw autorskich. Żadna część Oprogramowania nie może być reprodukowana, magazynowana w odzyskanych systemach lub transmitowana w jakiejkolwiek formie lub jakimkolwiek znaczeniu (elektronicznym, mechanicznym, foto, copy, rejestrującym, lub innym) bez uprzedniego zezwolenia MasXLs.
4.    MasXLs zachowuje własność wszystkich patentów, praw autorskich, tajemnic handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej odnoszących się do Oprogramowania. Prawa własności MasXLs obejmują grafikę, fotografię, animację, wideo, audio, muzykę, tekst i "aplet" włączone do oprogramowania i wszystkich załączonych materiałów drukowanych.
5.    Oprogramowanie jest licencjonowane jako całość. Niniejsza Licencja nie zezwala Licencjobiorcy na korzystanie z żadnych praw związanych ze znakami towarowymi i usługowymi MasXLs. Oprogramowanie zawiera tajemnice handlowe i aby je chronić, Licencjobiorca zobowiązuje się do ich poszanowania.
6.    Licencjobiorca zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na prawa własności intelektualnej MasXLs do Oprogramowania.
7.    Znaki towarowe, w tym znaki towarowe MasXLs, będą wykorzystywane zgodnie z przyjętą praktyką dotyczącą znaków towarowych, w tym praktyką identyfikacji nazwy właścicieli znaków towarowych.
8.    Znaki towarowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji wydruku, wytworzonego za pomocą Oprogramowania, a takie wykorzystanie znaku towarowego nie daje żadnych praw własności do znaku towarowego.
9.    Własności tytułów i materiałów graficznych zawartych w Oprogramowaniu nie przenosi się na Licencjobiorcę. Prawo własności wszystkich kopii Oprogramowania i kopii wykonanych przez Licencjobiorcę przysługuje MasXLs, z zastrzeżeniem praw do korzystania, przyznanych w niniejszej Licencji.
10.    Wszelkie dokumenty, pliki, arkusze stylów, generowany wynik i druki, które zostały utworzone lub stworzone przez Licencjobiorcę za pośrednictwem korzystania z Oprogramowania, zgodnie z dołączoną do Oprogramowania Dokumentacją i warunkami niniejszej Licencji, są własnością Licencjobiorcy.
11.    Wszystkie prawa, nieudzielone w sposób jawny, są zastrzeżone przez MasXLs.
12.    Do dokonywania wszelkich zmian w kodzie Oprogramowania upoważnia się pracownika MasXLs lub inną osobę, wskazaną przez MasXLs.

C.    Wersje Demo i Freeware Oprogramowania. Dodatkowe Warunki

1.    Jeżeli Oprogramowanie Demo lub Oprogramowanie Freeware zostało przyjęte wraz z niniejszą Licencją, zastosowanie do tych wersji mają warunki określone poniżej.
2.    Warunki niniejszej sekcji pozostają w mocy do czasu nabycia licencji z wyłączeniem Oprogramowania Demo i Freeware.
3.    Licencjobiorca ma prawo wykonywać dowolną liczbę kopii Oprogramowania Demo i Freeware.
4.    Do korzystania z Oprogramowania Demo i Freeware nie jest konieczne posiadanie Konta.
5.    Korzystanie zarówno z Oprogramowania Demo jak i Freeware ograniczone jest do niekomercyjnego użytku osobistego Licencjobiorcy.
6.    Oprogramowanie Demo i Freeware są wersjami demonstracyjnymi, które mogą zawierać błędy i nie stanowią one kompletnej wersji MasXLs.
7.    Poprzez błędy rozumie się defekty, które mogą powodować awarie systemu lub inne negatywne skutki, w tym utraty danych. W związku z tym, Oprogramowanie Demo i Freeware Licencjobiorca przyjmuje "takimi jakie są" bez gwarancji korzystania z ich funkcjonalności.
8.    Jeżeli Oprogramowanie Demo i/lub Freeware posiadają funkcję time-out (ograniczenie czasowe), Oprogramowania te zaprzestaną pracy po zakończeniu wyznaczonego okresu próbnego. Po upłynięciu okresu Trial, licencja wygaśnie, o ile nie zostanie przedłużona w inny sposób.
9.    Korzystanie z plików utworzonych za pomocą Oprogramowania Demo i Freeware jest całkowicie związane z własnym ryzykiem Licencjobiorcy.
10.    Korzystanie z Oprogramowania Demo i/lub Freeware, jak również z dowolnego produktu związanego z Oprogramowaniem Demo odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.
11.    W przypadku posiadania przez Licencjobiorcę niepublikowanej wersji Oprogramowania Demo i/lub Freeware, jak również opublikowanej przez MasXLs komercyjnej wersji Oprogramowania, jako całość lub część produktu, Licencjobiorca zobowiązuje się do zwrotu lub usunięcia wszystkich wcześniejszych wersji Oprogramowania Demo i/lub Freeware, które pobrał lub otrzymał w inny sposób od MasXLs. Licencjobiorca zobowiązuje się również do przestrzegania warunków umowy licencyjnej dla jakichkolwiek późniejszych wersji Oprogramowania Demo.

D.    Gwarancja

§1.    Warunki gwarancji

1.    MasXLs udziela gwarancji (dalej „Gwarancja”) Licencjobiorcy, który nabył licencję na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej Licencji. Gwarancja ta obejmuje:
       a.    Funkcjonowanie Oprogramowania zgodnie z załączoną Dokumentacją, przez okres trzydziestu (30) dni od daty nabycia (tj. daty wystawienia rachunku)
       b.    Realizowanie usługi pomocy technicznej świadczonej przez MasXLs
2.    MasXLs dokłada wszelkich starań, aby rozwijać i modernizować Oprogramowanie, wedle swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia.
3.    MasXLs nie ponosi wobec Licencjobiorcy i osób trzecich jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki, w tym szkody, związane z używaniem i korzystaniem lub niemożnością używania i korzystania z Oprogramowania.
4.    MasXLs nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej lub domniemanej co do jakości Oprogramowania, jego funkcjonalności, celu, czy wymagań które stawia Licencjobiorca.
5.    MasXLs udziela gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie Oprogramowania w zakresie zgodności z załączoną Dokumentacją, a także z prawem polskim.
6.    Gwarancji udziela się na czas nieokreślony.
7.    Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z działaniem systemów informatycznych, z których korzysta funkcjonalność Oprogramowania.
8.    W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, MasXLs niniejszym wyklucza wszystkie warunki i gwarancje, określone w ustawach lub z mocy prawa lub w inny sposób, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszej Licencji.
9.    Oprogramowanie jest przeznaczone do użytku „takim jakie jest", bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych.
10.    MasXLs nie może zagwarantować satysfakcjonującej wydajności i wyników, które można uzyskać za pomocą Oprogramowania. MasXLs nie gwarantuje ani nie udziela gwarancji oraz nie składa żadnych oświadczeń dotyczących użytkowania lub wyników użytkowania Oprogramowania w odniesieniu do jego poprawności, dokładności, niezawodności, aktualności itp. Ryzyko korzystania z Oprogramowania ponosi w całości Licencjobiorca.
11.    MasXLs nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji lub warunków, w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności handlowej Oprogramowania lub jego przydatności w  określonym celu.
12.    Niniejsza Gwarancja traci ważność, jeżeli uszkodzenie Oprogramowania nastąpiło w wyniku wypadku, niewłaściwego i/lub nieprawidłowego użytkowania, konia trojańskiego, wirusa lub innego szkodliwego zewnętrznego kodu, lub gdy nie jest oznaczone podpisem cyfrowym MasXLs.
13.    Warunki określone w niniejszej sekcji nie mają zastosowania do Oprogramowania Demo i / lub Oprogramowania Freeware.

§2.    Wyłączenie odpowiedzialności

1.    MasXLs nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku korzystania z Oprogramowania na wadliwym sprzęcie lub w warunkach nieodpowiednich dla pracy komputera, niewłaściwej instalacji systemu, nieprawidłowej obsługi programu, błędnej interpretacji wyników, nieznajomości przepisów prawa, ingerencji w Oprogramowanie.
2.    MasXLs nie gwarantuje satysfakcjonującej wydajności i wyników, które można uzyskać za pomocą Oprogramowania.
3.    MasXLs nie ponosi odpowiedzialności za dane przetwarzane przy użyciu programu.
4.    W żadnym wypadku MasXLs nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody za utratę zysków, przerwę w działalności, utratę informacji gospodarczej lub programów komputerowych), nawet w razie powiadomienia MasXLs lub jakiegokolwiek jego przedstawiciela o możliwości wystąpienia takich szkód.
5.    W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność MasXLs w ramach któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy ograniczona jest do kwoty faktycznie zapłaconej za produkt Oprogramowania.

§3.    Serwis techniczny

1.    MasXLs zamierza udostępniać, w wybranej przez siebie formie, pomoc techniczną związaną z używaniem Oprogramowania. MasXLs nie gwarantuje rozwiązania każdego problemu technicznego, który pojawi się w związku z używaniem Oprogramowania.
2.    Każde dodatkowe lub nowe składniki Oprogramowania ewentualnie przekazane w ramach pomocy technicznej Licencjobiorcy stanowią integralną część Oprogramowania i podlegają postanowieniom niniejszej Licencji.
3.    Jeżeli Licencjobiorca podczas użytkowania Oprogramowania napotka błędy związane z jego działaniem, bądź też instrukcją, proszony jest o przesłanie wiadomości e-mail na skrzynkę info@masxls.com z opisem błędu.

E.    Aktywacja Oprogramowania

1.    Oprogramowanie posiada zabezpieczenia przed nielicencjonowanym jego wykorzystaniem.
2.    W drodze nabycia licencji, Licencjobiorca otrzymuje drogą mailową klucz aktywacyjny do Oprogramowania. Klucz aktywacyjny udostępnia się także w serwisie internetowym MasXLs, w ustawieniach Konta, w zakładce „Produkty do pobrania”.
3.    Klucz aktywacyjny jest unikalny i ściśle powiązany z Kontem Licencjobiorcy.
4.    Aktywacja Oprogramowania następuje po potwierdzeniu prawidłowo wprowadzonych danych: adresu e-mail (powiązanego z Kontem) i kodu klucza aktywacyjnego.
5.    Aktywacja odbywa się na podstawie wymiany danych licencyjnych między komputerem a Oprogramowaniem.
6.    Licencjobiorca wyraża zgodę na korzystanie przez MasXLs z wyżej wymienionego sposobu aktywacji oraz zobowiązuje się do spełnienia wszelkich obowiązujących wymogów.

F.    Rozwiązanie Licencji

1.    Naruszenie przez Licencjobiorcę choćby jednego z warunków Licencji skutkuje automatycznym rozwiązaniem Licencji bez konieczności informowania Licencjobiorcy.
2.    W razie braku zgody Licencjobiorecy na przestrzeganie warunków Licencji, nie przysługuje mu prawo do instalowania i używania Oprogramowania.
3.    Licencjobiorca może rozwiązać Licencję w każdej chwili, usuwając Oprogramowanie i wszystkie jego kopie.
4.    Po rozwiązaniu Licencji Licencjobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego skasowania oprogramowania wraz z wszystkimi wykonanymi wcześniej kopiami.
5.    Czynności obejmujące rozwiązanie Licencji nie mogą naruszać warunków określonych w niniejszej Licencji. Rozwiązanie umowy nie może naruszać jakichkolwiek praw przysługujących MasXLs, które są treścią Licencji.
6.    Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, MasXLs ma prawo w każdej chwili rozwiązać niniejszą Licencję, w szczególności, w razie nieprzestrzegania jej postanowień przez Licencjobiorcę. Ponadto, Licencja uprawniająca do korzystania z poprzednich wersji Oprogramowania, które zostało zmodernizowane lub zaktualizowane ulega rozwiązaniu automatycznie po przyjęciu warunków Licencji załączonej do takiej modernizacji lub aktualizacji.
7.    Po rozwiązaniu Umowy Licencjobiorca zobowiązuje się do zaprzestania korzystania z Oprogramowania, usunięcia wszelkich kopii będących w jego posiadaniu lub znajdujących się pod jego kontrolą oraz podjąć inne działania, jakich zażądać może MasXLs wcelu upewnienia się, że Licencjobiorca nie ma w posiadaniu lub kontroli kopii Oprogramowania.
8.    Po rozwiązaniu Licencji warunki określone w sekcji A §1,§3 oraz cała sekcja B pozostają w mocy.

G.    Postanowienia końcowe

1.    Wszelkie prawa jakiegokolwiek rodzaju dotyczące Oprogramowania, które nie zostały wyraźnie przyznane przez niniejszą Umowie są całkowicie i wyłącznie zastrzeżone dla i przez MasXLs.
2.    Treść Licencji nie jest zamierzona i nie może być interpretowana jako próba wyłączenia lub modyfikacji jakichkolwiek ustawowych praw, gwarancji lub warunków na podstawie ustawodawstwa konsumenckiego krajowego lub innego państwa, praktyk zawodowych lub innych danego ustawodawstwa. W razie zezwolenia przez ustawodawstwo odpowiedzialność MasXLs za naruszenie takiej gwarancji lub warunku jest ograniczona wyłącznie do dostarczania Oprogramowania objętego niniejszą Licencją. MasXLs może określić warunki konieczne do skorygowania wspomnianego wyżej naruszenia według własnego uznania.
3.    Niniejsza Licencja podlega prawu Polskiemu a Licencjobiorca wyraża zgodę na właściwość rzeczową i miejscową.
4.    Niniejsza Licencja zawiera całość porozumienia pomiędzy stronami niniejszej Licencji w odniesieniu do przedmiotu Licencji i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i/lub porozumienia (zawarte ustnie lub pisemnie).
5.    Niewykonanie lub opóźnienie w egzekwowaniu przez MasXLs jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszej Licencji nie może być uznane za zrzeczenie się tego postanowienia lub prawa w odniesieniu do postanowienia lub każdego kolejnego naruszenia.
6.    W razie uznania przez sąd właściwy któregokolwiek z postanowień niniejszej Licencji za sprzeczne z prawem odnośny przepis egzekwowany będzie w maksymalnym dopuszczalnym stopniu, a pozostałe postanowienia niniejszej Licencji pozostaną w mocy.
7.    Dane osobowe Licencjobiorcy podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności. Warunki Polityki Prywatności określone są w całości na stronie (www.masxls.com/t/privacyinfo i są włączone przez odniesienie do niniejszej Umowy.
8.    MasXLs zastrzega sobie prawo do zmiany treści Licencji. Wszelkie zmiany niniejszego dokumentu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie serwisu MasXLs. Licencje udzielone przed datą zawarcia aktualnie obowiązującej wersji Licencji realizowane będą na podstawie dotychczasowych warunków.
9.    MasXLs może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszej Licencji. Wprowadzenie poważniejszych zmian w sposobie wykorzystywania informacji o Licencjobiorcy zostanie zapowiedziane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres główny podany na Koncie lub przez umieszczenie informacji stronie głównej serwisu.

Data ostatniej aktualizacji: 1 stycznia 2014